تحلیلگران بازار سرمایه
1399/08/18
10:00
#شاخص اینطور که مشخص با قدرت ۱.۲۵۰.۰۰۰ را شکست و سناریوی #دوم #تحقق خواهد یافت و باید منتظر شاخص ۱.۰۵۰.۰۰۰ میلیون واحد باشیم. @CMA_investment

#شاخص اینطور که مشخص با قدرت ۱.۲۵۰.۰۰۰ را شکست و سناریوی #دوم #تحقق خواهد یافت و باید منتظر شاخص ۱.۰۵۰.۰۰۰ میلیون واحد باشیم.@CMA_investmentانتهای خبر

0
0