بولتن اقتصادی
1399/10/09
11:15
تست انسانی نخستین واکسن کرونای ساخت محققان ایرانی با تزریق به چند داوطلب آغاز شد.

تست انسانی نخستین واکسن کرونای ساخت محققان ایرانی با تزریق به چند داوطلب آغاز شد.


انتهای خبر

0
0