سهم گلچین
1399/10/29
12:29
#کیسون اطلاعیه 99/10/29 *کیسون* 9ماهه منتهی به 99/09/30 مبلغ 1,281 ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است. 4170 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه س...

#کیسون


اطلاعیه ۹۹/۱۰/۲۹


*کیسون*


۹ماهه منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۱,۲۸۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است.


۴۱۷۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشتهانتهای خبر

0
0