کدال۳۶۰
1399/11/07
14:39
#تپکو تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو 🔹 زمان برگزاری: ساعت 14:30 مورخ 13...

#تپکو


تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۳۹۹-۱۱-۰۷ ۱۴:۳۹:۴۷ (۷۱۷۰۳۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0