پارسیس تحلیل
1399/10/10
10:01
#زپارس شفاف سازی فروش 12 هکتار زمین زراعی -بهای تمام شده هر هکتار : حدود 5 میلیون تومان -بهای فروش هر هکتار : حدود 2 میلیارد و 200 میلیون تومان ...

#زپارس شفاف سازی فروش ۱۲ هکتار زمین زراعی-بهای تمام شده هر هکتار : حدود ۵ میلیون تومان-بهای فروش هر هکتار : حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانکانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0