دنیای بورس
1399/08/25
13:00
پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس ۲۵ آبان ۹۹

در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، ۶ جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.


نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد

قیمت پایانی (ریال)

آخرین قیمت (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

توضیحات

نماد

قیمت پایانی (ریال)

آخرین قیمت (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

توضیحات

شرانل

۲۹,۷۷۰

۲۹,۷۷۰

۵.۰۰

بساما

۲۲,۵۸۸

۲۲,۵۹۷

۴.۹۶

توریل

۱۹,۱۱۶

۱۹,۱۳۲

۴.۹۱

بپاس

۶۸,۶۸۹

۶۸,۴۵۷

۴.۸۸

گدنا

۱۹,۹۱۵

۱۹,۹۴۸

۴.۸۲

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد

قیمت پایانی (ریال)

آخرین قیمت (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

توضیحات

نماد

قیمت پایانی (ریال)

آخرین قیمت (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

توضیحات

افرا

۵۲,۷۷۸

۵۲,۷۷۸

۵.۰۰

غدیس

۸,۳۹۶

۸,۳۷۱

۴.۷۱

بنو

۳۵,۲۲۰

۳۵,۶۴۰

۴.۶۹

غویتا

۴۴,۷۲۱

۴۴,۹۹۰

۴.۴۵

ولشرق

۶,۱۶۸

۶,۱۳۰

۴.۴۰

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

ارزش معاملات (میلیارد ریال)

توضیحات

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

ارزش معاملات (میلیارد ریال)

توضیحات

وسپهر

۱۲,۶۴۰

۳.۶۹

۳.۳۵۴ هزار میلیارد

کرمان

۶۷,۲۹۲

۳.۰۶

۳.۲۷۴ هزار میلیارد

اعتماد

۳۳,۳۳۷

۰.۰۵

۲.۰۰۴ هزار میلیارد

ذوب

۴,۴۶۱

۰.۷۰

۱.۳۷ هزار میلیارد

بپیوند

۲۴,۹۵۲

۲.۵۱

۱.۲۸۴ هزار میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال)

توضیحات

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال)

توضیحات

کرمان

۶۷,۲۹۲

۳.۰۶

۲۸۷.۱۱۲ میلیارد

وهور

۴۰,۵۵۰

۱.۱۱

۲۵۰.۷۶۲ میلیارد

دمعیار

۱۰,۰۳۱

۰.۱۱

۱۱۶.۹۶۱ میلیارد

بپاس

۶۸,۶۸۹

۴.۸۸

۵۹.۹۰۶ میلیارد

ذوب

۴,۴۶۱

۰.۷۰

۵۷.۴۴۵ میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال)

توضیحات

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال)

توضیحات

اعتماد

۳۳,۳۳۷

۰.۰۵

۶۵۲.۸۹۵ میلیارد

بنو

۳۵,۲۲۰

۴.۶۹

۴۱۰.۲۱۲ میلیارد

وسپهر

۱۲,۶۴۰

۳.۶۹

۴۰۹.۰۵۱ میلیارد

آریا

۱۶۸,۹۴۱

۰.۳۱

۲۲۴.۶۵۳ میلیارد

میدکو

۲۳,۱۸۶

۰.۴۷

۱۵۱.۱۰۱ میلیارد

انتهای خبر

0
0