محسن حسنلو
1399/11/11
10:07
#نسبت 💢 نسبت سهم #پارسان به شاخص کل 💢 نمودار نسبی سهم به شاخص کل در موقعیت خوب برای رشد سهم قرار دارد. @HasanluMohsen

#نسبت💢 نسبت سهم #پارسان به شاخص کل 💢نمودار نسبی سهم به شاخص کل در موقعیت خوب برای رشد سهم قرار دارد.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0