بورس۳۶۵
1399/10/09
20:00
نـــــــام نــمــاد: #کلر 📊 تــــوضــیـــحـــات: در کلر هم حقیقی میخرد خوب هم میخرد و قدرت خرید هم قوی است بنظر روند سهم همچنان صعودی است 『تا...

نام نماد: #کلر📊 توضیحات:در کلر هم حقیقی میخرد خوب هم میخرد و قدرت خرید هم قوی است بنظر روند سهم همچنان صعودی است
『تاریخ: سه شنبه ۹ دی ماه 』انتهای خبر

0
0