نوآوران امین
1399/09/16
17:57
فرانسوز یزد(#کایزد) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 106 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماه...

فرانسوز یزد(#کایزد)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۱۰۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲۰۴,۹۹۶ میلیون ریال به مبلغ ۴۲۱,۷۰۸ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۶۸ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۰۴۴ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0