تحلیل با سید علی محسنی
1399/08/18
20:00
اطلاعیه آغاز عملیات بازارگردانی نمادهای سیمانی: #سیتا، #سفارس، #سغرب، #سخوز، #سرود، #سصوفی، #ساروم، #سقاین، #سفار، #سفانو، #سخزر #سبجنو، #سبهان، #...

اطلاعیه آغاز عملیات بازارگردانی نمادهای سیمانی:


#سیتا، #سفارس، #سغرب، #سخوز، #سرود، #سصوفی، #ساروم، #سقاین، #سفار، #سفانو، #سخزر #سبجنو، #سبهان، #سخاش، #سنیر و #سدور@Mr۱bourseدانلود
انتهای خبر

0
0