بانی فام
1399/10/06
16:34
#دیدبان_خبری_بازار #ذوب جمعا 9 ماهه به فروش 132439 میلیارد ریال رسیده است . مدت مشابه 76749 میلیارد ریال بوده است. @banifam

#دیدبان_خبری_بازار


#ذوب


جمعا ۹ ماهه به فروش ۱۳۲۴۳۹ میلیارد ریال رسیده است . مدت مشابه ۷۶۷۴۹ میلیارد ریال بوده است.


@banifamانتهای خبر

0
0