پارسیس تحلیل
1399/10/29
08:00
#شسپا نسبت P/E Forward و P/E ttm نفت سپاهان بعد از ارائه گزارش 9 ماهه کانال تحلیلی پارسیس

#شسپانسبت P/E Forward و P/E ttm نفت سپاهان بعد از ارایه گزارش ۹ ماههکانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0