چارت های رامین جعفری
1399/11/26
23:20
#شاخص کل به مقاومت سقف مینور 1270 رسیده یکم بازار شل شد امید هست با صرف زمان بازار میانگین مثبت باشه

#شاخص کل به مقاومت سقف مینور ۱۲۷۰ رسیده یکم بازار شل شد امید هست با صرف زمان بازار میانگین مثبت باشهانتهای خبر

0
0