حامیان بورس ایران
1400/02/26
23:22
💹 10 نماد برتر با #بیشترین خرید #حقیقی در معاملات امروز: 1-خودرو (988.548 میلیون سهم) 2-خبهمن (550.217 میلیون سهم) 3-خگستر (321.926 میلیون سهم) 4-...

💹 ۱۰ نماد برتر با #بیشترین خرید #حقیقی در معاملات امروز :۱-خودرو (۹۸۸.۵۴۸ میلیون سهم)


۲-خبهمن (۵۵۰.۲۱۷ میلیون سهم)


۳-خگستر (۳۲۱.۹۲۶ میلیون سهم)


۴-کرمان (۲۴۷.۹۰۹ میلیون سهم)


۵-وتجارت (۲۱۹.۱۴۱ میلیون سهم)


۶-خساپا (۲۱۵.۴۵۴ میلیون سهم)


۷-خزامیا (۱۵۸.۳۶۶ میلیون سهم)


۸-وپارس (۱۴۸.۳۳۵ میلیون سهم)


۹-وبصادر (۱۴۱.۴۲۰ میلیون سهم)


۱۰-ختوقا (۱۳۹.۶۶۵ میلیون سهم)انتهای خبر

0
0