بتاسهم
1401/03/25
15:30
افزایش سرمایه 2216 درصدی #شمواد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مورد تایید حسابرس قرار گرفت.

افزایش سرمایه ۲۲۱۶ درصدی #شمواد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مورد تایید حسابرس قرار گرفت.


انتهای خبر

0
0