محسن حسنلو
1399/08/11
11:45
#صنعت_نیروگاهی سود و زیان صنعت نیروگاهی، در جدول بالا سود شش ماهه شرکت های صنعت نیروگاهی به شش ماهه مشابه سال قبل را نشان می دهد. در شرکت های این...

#صنعت_نیروگاهیسود و زیان صنعت نیروگاهی، در جدول بالا سود شش ماهه شرکت های صنعت نیروگاهی به شش ماهه مشابه سال قبل را نشان می دهد. در شرکت های این صنعت فقط بکهنوج در سود سازی افت داشته و تمام شرکت های این صنعت در سود سازی به نوعی افزایشی بوده است.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0