سیگنال طلایی
1401/03/02
10:39
#قتربت قبل افزایش سرمایه معرفی کردیم لنگ حجم مبنا تازه آستانه حجم سفارش هم به 200000 تغییر کرد

#قتربت قبل افزایش سرمایه معرفی کردیم لنگ حجم مبنا تازه آستانه حجم سفارش هم به ۲۰۰۰۰۰ تغییر کردانتهای خبر

0
0