بتاسهم
1401/06/02
15:55
#فسبزوا در مردادبه واسطه کمی عدم فروش و قطعی های برق احتمالی به فروش 4905 میلیارد ریالی رسیده و جمعا7 ماهه 35306 میلیارد ریال بوده است مدت مشابه ق...

#فسبزوا در مردادبه واسطه کمی عدم فروش و قطعی های برق احتمالی به فروش ۴۹۰۵ میلیارد ریالی رسیده و جمعا۷ ماهه ۳۵۳۰۶ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه قبل این عدد ۳۶۰۵۵ میلیارد بوده است.


انتهای خبر

0
0