بتاسهم
1399/09/05
23:11
#غمارگ ابان کمی بهتر بود . سهم در شهریور 257 میلیارد ریال و نرخ ۷۹,۴۲۹,۶۲۳ ریال مهر 443 میلیارد ریال فروش داشته است نرخ فروش ۸۷,۸۹۹,۰۷۹ ریال است ...

#غمارگ ابان کمی بهتر بود . سهم در شهریور ۲۵۷ میلیارد ریال و نرخ ۷۹,۴۲۹,۶۲۳ ریال


مهر ۴۴۳ میلیارد ریال فروش داشته است نرخ فروش ۸۷,۸۹۹,۰۷۹ ریال است .در ابان این عدد ۶۶۰ میلیارد ریال بوده و نرخ فروش ۹۳,۷۳۶,۳۰۷ ریال بوده


در مجموع ۱۱ ماهه ۷۹۱۰ میلیارد ریال فروش داشته استانتهای خبر

0
0