سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1399/08/11
12:05
ورود پول هوشمند: #ولراز #وارس #حتوکا #ونوین #وجامی #کسرام #سفاسی #ساذری #کساوه #زنجان #خاهن #شبهرن #زشگزا #زقیام #زدشت #جوین 🎯

ورود پول هوشمند: #ولراز


#وارس


#حتوکا


#ونوین


#وجامی


#کسرام


#سفاسی


#ساذری


#کساوه


#زنجان


#خاهن


#شبهرن


#زشگزا


#زقیام


#زدشت


#جوین
🎯انتهای خبر

0
0