نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/10/09
08:57
دوستان این دو سهم رانت خالص 100% سود خواهند داد بخرید حتما بزارید کنار وقتی میگم برای سبد های شخصی خودم جمع میکنم یعنی خبرهای مهمی دارم از این دو س...

دوستان این دو سهم رانت خالص ۱۰۰٪ سود خواهند داد بخرید حتما بزارید کنار وقتی میگم برای سبد های شخصی خودم جمع میکنم یعنی خبرهای مهمی دارم از این دو سهم .#حتاید


بیمه #ملت

انتهای خبر

0
0