همفکران
1399/09/05
16:53
#کدال #شفاف_سازی #ستران 📌نتايج برگزاري مزايده پس از برگزاری جلسه شرکت در مزایده، با فروش واحد تجاری به ارزش 450.010 میلیون ریال موافقت گردید.

#کدال


#شفاف_سازی


#ستران📌نتایج برگزاری مزایدهپس از برگزاری جلسه شرکت در مزایده، با فروش واحد تجاری به ارزش ۴۵۰.۰۱۰ میلیون ریال موافقت گردید.انتهای خبر

0
0