بتاسهم
1401/03/07
19:55
شناسایی سود برای #فروسیل طی مذاکرات صورت گرفته با شرکت شستان جهت تامین منابع مالی جهت تکمیل طرح توسعه 18000 تنی فروسیلیسیم و پیشنهاد آن شرکت مبنی ...

شناسایی سود برای #فروسیل طی مذاکرات صورت گرفته با شرکت شستان جهت تامین منابع مالی جهت تکمیل طرح توسعه ۱۸۰۰۰ تنی فروسیلیسیم و پیشنهاد آن شرکت مبنی بر فروش سبد سهام در اختیار شرکت فروسیلیسیم خمین ، هیات مدیره به فروش این سبد سهام شامل: وغدیر ، وساخت ،تنوین ، وتوکا ،آریا ،کوثر و توریل به ارزش حدود ۶۳۶ میلیارد ریال با رعایت مقررات و آیین نامه های بورس و اخذ مجوزات لازم از شرکت شستان موافقت نمود.


سود کسب شده ۴۸۴ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0