بتاسهم
1399/09/03
17:23
#شپدیس در اولین ماه سال مالی به فروش 16846 میلیارد ریالی رسیده است نرخ فروش صادراتی ۴۷,۹۵۲,۴۲۳ ریال بود در ماه دوم نیز با صادرات 172 هزار تن ...

#شپدیس در اولین ماه سال مالی به فروش ۱۶۸۴۶ میلیارد ریالی رسیده است نرخ فروش صادراتی ۴۷,۹۵۲,۴۲۳ ریال بود در ماه دوم نیز با صادرات ۱۷۲ هزار تن با نرخ ۵۳,۸۱۹,۸۰۵ ریال به فروش ۱۲۷۸۴ میلیارد ریالی رسیده و ۲۹۶۲۹ میلیارد ریال فروش داشته است


کل عدد ۲ ماهه قبل ۱۰۳۵۶ میلیارد ریال بوده .انتهای خبر

0
0