کارگزاری سهام بارز
1399/08/25
14:15
⭕️بیشترین خروج پول حقیقی از گروه خودرو 146میلیارد تومان و گروه سرمایه گذاری 118 میلیارد تومان بوده است. ⭕️خروج پول حقیقی از کل بازار :325 میلیارد ...

⭕️بیشترین خروج پول حقیقی از گروه خودرو ۱۴۶میلیارد تومان و گروه سرمایه گذاری ۱۱۸ میلیارد تومان بوده است.⭕️خروج پول حقیقی از کل بازار :۳۲۵ میلیارد تومانانتهای خبر

0
0