موج مثبت Positive Wave
1399/10/10
09:34
#کچاد #کگل و زیرمجموعه های بورسی #وخارزم اکثر مثبت یا صفر تابلو👆👆

#کچاد #کگل و زیرمجموعه های بورسی #وخارزم اکثر مثبت یا صفر تابلو👆👆


انتهای خبر

0
0