مهدی راد
1399/09/18
11:23
#شیراز سرانه خرید حقیقی بیش از 3 برابر فروش حقیقی. بنظر شما صف خرید میشود؟

#شیراز سرانه خرید حقیقی بیش از ۳ برابر فروش حقیقی. بنظر شما صف خرید میشود؟انتهای خبر

0
0