کانال بورس علی صدری
1399/11/22
20:05
نمادهایی که در آنها افراد حقیقی در کمتر از یک دقیقه احتمالا به صورت گروهی نفری بیش از و به مبلغ کل بیش از در محدوده منفی و نزدیک به صف فروش خرید ...

نمادهایی که در آنها افراد حقیقی در کمتر از یک دقیقه احتمالا به صورت گروهی نفری بیش از < یکصد میلیون تومان > و به مبلغ کل بیش از < یک میلیارد تومان > در محدوده منفی و نزدیک به صف فروش خرید کرده اند#خرید_گروهی_میلیاردی۹۹/۱۱/۲۱#آریان #تکمبا #ثتوسا #ثفارس #چافست #چکاوه #خکمک #دروز #شجم #شکربن #غاذر #غگلستا #غمینو #فجام #فمراد #قاسم #کاذر #کرازی #کساپا #کسرام@Boursealisadriانتهای خبر

0
0