بورس۳۶۵
1399/09/17
20:13
نـــــــام نــمــاد: #خساپا 📊 تــــوضــیـــحـــات: در سایپا امروز فشار عرضه زیاد و هیجانی بود اما فروشنده خاصی در سهم نداریم و انتظار می رود برا...

نام نماد: #خساپا📊 توضیحات:در سایپا امروز فشار عرضه زیاد و هیجانی بود اما فروشنده خاصی در سهم نداریم و انتظار می رود برای فردا سهم به تعادل برسد و روند خوبی داشته داشته باشیم
『تاریخ: دوشنبه ۱۷ آذر ماه 』انتهای خبر

0
0