مهدی افضلیان
1399/08/11
14:34
#خروج_نقدینگی در ماه مهر حدود 12600 میلیارد تومان خروج نقدینگی از بازار داشته ایم. در ماه ابان تا به اینجای کار حدود 6700 میلیارد تومان خروج نقدی...

#خروج_نقدینگیدر ماه مهر حدود ۱۲۶۰۰ میلیارد تومان خروج نقدینگی از بازار داشته ایم.در ماه ابان تا به اینجای کار حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان خروج نقدینگی از بازار داشته ایم.@MEHDIAFZALIAAN

انتهای خبر

0
0