نوآوران امین
1399/10/06
10:00
#فعالیت_ماهانه #آذر_۱۳۹۹ واسپاری ملت(#ولملت) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹...

#فعالیت_ماهانه


#آذر_۱۳۹۹واسپاری ملت(#ولملت)گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰


سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰


تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ۰۹:۵۷:۲۳⏹ درآمد تحقق یافته آذر ماه بالغ بر ۰ میلیون ریال بوده که ۰ درصد بدون تغییر نسبت به متوسط درآمد تحقق یافته ۸ ماه گذشته بوده است. در نهایت میزان درآمد تحقق یافته ۹ ماه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۰ میلیون ریال می باشد.⏹ هزینه مالی تحقق یافته آذر ماه بالغ بر ۰ میلیون ریال بوده که ۰ درصد بیشتر یا کمتر از متوسط درآمد تحقق یافته ۸ ماه گذشته بوده است. در نهایت میزان درآمد تحقق یافته ۹ ماه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۰ میلیون ریال می باشد.
#ولملت_۱۳۹۹


#گزارش_فعالیت_ماهانه_ولملت
http://www.codal.ir/DownloadFile.aspx?hs=۷u۸۱HMBPGd۷y۲MdwJQQQaQQQ۸٪۲b۸g٪۳d٪۳d&ft=۱۰۰۵&let=۵۸انتهای خبر

0
0