اتاق فکر بورسی
1399/10/06
22:19
#بجهرم به نظر میرسد روند نزولی قبلی به پایان رسیده و مستعد شکست مقاومت 480 است عبور از این مقاومت منجر به شکل گیری روند پایدارتری خواهد شد

#بجهرم


به نظر میرسد روند نزولی قبلی به پایان رسیده و مستعد شکست مقاومت ۴۸۰ است


عبور از این مقاومت منجر به شکل گیری روند پایدارتری خواهد شدانتهای خبر

0
0