سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1399/09/17
22:43
ورود پول هوشمند(1): #رافزا #ثامان #ثاباد #اتکام #ملت #دانا #ولشرق #حپترو #وایران #وسینا #وبصادر #ونیکی #وبیمه #سمگا #کتوکا #کخاک #کفپارس #کاذر #که...

ورود پول هوشمند (۱):#رافزا


#ثامان


#ثاباد


#اتکام


#ملت


#دانا


#ولشرق


#حپترو


#وایران


#وسینا


#وبصادر


#ونیکی


#وبیمه


#سمگا


#کتوکا


#کخاک


#کفپارس


#کاذر


#کهمدا


#سفار


#ساراب


#سرود


#شصدف


#شسینا


#مارون


#شلعاب


#شیران


#شکربن


#دیران


#دسبحا


#ریشمک


#غمینو


#غگیلا


#غگلستا


#غگرجی


#غشهداب


#غپینو


#غشهد


#غزر


#غنیلی


#بزاگرس


#قشیر


#ختور


#خپویش


#بسوییچ


#بالبر


#کیمیا


#کویر


#پاسا


#ونفت


#چافست


#زماهان


#زشگزا
🎯

انتهای خبر

0
0