کانال تحلیلی پارسیس
1401/04/08
11:02
#فروش #بهار #فولاد ❇️ رشد فروش ❇️ گزارش مقایسه فروش فصلی شرکتهای پتروشیمی در بهار 1401 نسبت به بهار 1400 (14) ➖ #ذوب رشد 35% ➖ #هرمز افت ...

#فروش #بهار #فولاد❇️ رشد فروش❇️ گزارش مقایسه فروش فصلی شرکتهای پتروشیمی در بهار ۱۴۰۱ نسبت به بهار ۱۴۰۰ (۱۴)➖ #ذوب رشد ۳۵٪


➖ #هرمز افت -۷٪


➖ #ارفع رشد ۷۸٪


➖ #فجهان رشد ۳۲٪


➖ #کویر افت -۲۵٪


➖ #فسپا رشد ۴۳٪


➖ #فسازان رشد ۱۰٪


➖ #فولای رشد ۷۳٪


➖ #فروس افت -۳٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0