مجید سلطانی
1399/10/07
09:35
متاسفانه سهام بزرگ به یک شکل سهام کوچک به شکلی دیگر وارد حاشیه شدند و بازار ما را ملتهب کردند !

متاسفانه سهام بزرگ به یک شکل سهام کوچک به شکلی دیگر وارد حاشیه شدند و بازار ما را ملتهب کردند !


انتهای خبر

0
0