پارسیس تحلیل
1399/10/05
09:45
رشد خیره کننده فروش فصلی در چادرملو مقایسه روند فروش در 3 فصل بهار، تابستان و پاییز 1399 نماد کچاد فروش پاییز کچاد نسبت به تابستان رشدی 54 درصدی...

رشد خیره کننده فروش فصلی در چادرملومقایسه روند فروش در ۳ فصل بهار، تابستان و پاییز ۱۳۹۹ نماد کچادفروش پاییز کچاد نسبت به تابستان رشدی ۵۴ درصدی را نشان میدهد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0