اتاق فکر بورسی
1400/06/06
23:14
#آبادا در صورت عبور از محدوده 1400 دستیابی به محدوده 1740 و سطح 2000 دور از ذهن نخواهد بود

#آبادا


در صورت عبور از محدوده ۱۴۰۰ دستیابی به محدوده ۱۷۴۰ و سطح ۲۰۰۰ دور از ذهن نخواهد بودانتهای خبر

0
0