محمود رحمانی
1399/08/24
10:41
حجم سنگین نزدیک ۶میلیونی لپارس و به سمت مثبت شدن در کف قیمت حجم خوردن بعد افت ۷۰ درصد یعنی جم اوری و ..

حجم سنگین نزدیک ۶میلیونی لپارس و به سمت مثبت شدن


در کف قیمت حجم خوردن بعد افت ۷۰ درصد یعنی جم اوری و ..انتهای خبر

0
0