سیگنال طلایی
1400/12/21
11:31
#غناب بخرید و مقداری نگه دارید به شدت قابلت بازیگر محوری و سفته بازی داره و اگر دامنه نوسان افزایش پیدا کنه به شدت مورد اقبال بازیگرها قرار میگیره

#غناببخرید و مقداری نگه دارید به شدت قابلت بازیگر محوری و سفته بازی داره و اگر دامنه نوسان افزایش پیدا کنه به شدت مورد اقبال بازیگرها قرار میگیرهانتهای خبر

0
0