بتاسهم
1399/10/09
18:39
#چدن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بر روی طبقه سرمایه گذاری های بلند مدت با توجه به گزارشات ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری به میزان 800 درصد ...

#چدن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بر روی طبقه سرمایه گذاری های بلند مدت با توجه به گزارشات ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری به میزان ۸۰۰ درصد در مقایسه با سرمایه ثبت شده فعلی برآورد می گردد.


انتهای خبر

0
0