کدال۳۶۰
1401/03/21
10:21
#غکورش ❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت صنعت غذایی کورش 🔹 سرمایه فعلی: 3,000,000 میلیون ریال 🔹 درصد ا...

#غکورش


❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت صنعت غذایی کورش🔹 سرمایه فعلی: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۳۰۰٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته🔹 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقدبه منظور تامین سرمایه در گردش🔹 تاریخ تصویب هیئت مدیره: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.۱۴۰۱-۰۳-۲۱ ۱۰:۲۱:۲۶ (۸۹۴۸۱۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0