بتاسهم
1399/09/06
14:43
#کگهر با این گزارش ها به نظر 12 ماهه متفاوتی بدهد . سهم در ابان 13938 میلیارد ریال فروش داشته و سنگ آهن را با کمی افزایش ۱۷,۹۹۰,۵۸۰ ریال فروخته اس...

#کگهر با این گزارش ها به نظر ۱۲ ماهه متفاوتی بدهد . سهم در ابان ۱۳۹۳۸ میلیارد ریال فروش داشته و سنگ آهن را با کمی افزایش ۱۷,۹۹۰,۵۸۰ ریال فروخته است


مهر خوبی داشت و ۱۱۸۴۹ میلیارد ریال فروش داشته نرخ کنسانتره ۱۶,۸۶۴,۶۱۲ ریال است


در شهریور ۸۰۶۷ میلیارد ریال درامد داشت


جمع فروش۱۱ ماهه ۸۵۶۰۰ میلیارد ریال استانتهای خبر

0
0