کدال۳۶۰
1399/08/12
17:34
#حبندر #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (نتایج برگزاری مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر 1399-0...

#حبندر


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (نتایج برگزاری مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر
۱۳۹۹-۰۸-۱۲ ۱۷:۳۴:۴۹ (۶۸۹۰۴۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0