بتاسهم
1399/08/25
14:52
سيباموتور از زیر مجموعه های #خبهمن در 6 ماهه 514 میلیارد ریال سود خالص داشته و 6ماهه قبل این عدد 79 میلیارد ریال بوده است

سیباموتور از زیر مجموعه های #خبهمن در ۶ ماهه ۵۱۴ میلیارد ریال سود خالص داشته و ۶ماهه قبل این عدد ۷۹ میلیارد ریال بوده است


انتهای خبر

0
0