نوآوران امین
1399/11/07
18:46
گروه دارویی برکت(#برکت) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 820 درصدی درآمدهای عملیاتی 6...

گروه دارویی برکت(#برکت)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۸۲۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۰۵۱ میلیون ریال به مبلغ ۱۸,۸۷۲ میلیون ریال رسیده است)


✅کاهش ۱۵ درصدی زیان خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق زیان ۲۱ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0