سهم گلچین
1401/06/01
19:23
#غدام اطلاعیه 1401/06/01 *خوراک دام پارس* 6ماهه منتهی به 1401/03/31(حسابرسی شده) مبلغ ۱۶۵ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود 10 درصد کاهش سود ن...

#غدام


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۶/۰۱


*خوراک دام پارس*


۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(حسابرسی شده) مبلغ ۱۶۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۱۰ درصد کاهش سود نسبت به گزارش حسابرسی نشده#وکبهمن


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۶/۰۱


*مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن*


پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


از مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۰۰درصد)


از محل سود انباشته به منظور حفظ رقابت پذیری و اجرای خط مشی شرکت و جلوگیری از خروج وجه نقدانتهای خبر

0
0