کانال تحلیلی پارسیس
1401/08/01
16:31
امروز شاهد خروج 34 میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق های قابل معامله با #درآمد_ثابت بودیم. کانال تحلیلی پارسیس

امروز شاهد خروج ۳۴ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق های قابل معامله با #درآمد_ثابت بودیم.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0