نوآوران امین
1400/09/06
11:45
کف(#شکف) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده) ⭕️ کاهش 69 درصدی درآمدهای عملیاتی 3 ماهه 1400 در مق...

کف(#شکف)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)⭕️ کاهش ۶۹ درصدی درآمدهای عملیاتی ۳ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۸,۶۵۷ میلیون ریال به مبلغ ۲,۷۱۹ میلیون ریال رسیده است)


✅کاهش ۳۰ درصدی زیان خالص ۳ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق زیان ۶۰۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0