بورس۳۶۵
1399/11/12
18:33
#سفارس در مثبت ۳ درصد حقوقی ۲۵ میلیارد تومان امروز فروخت تا اوج تلاشش را در جهت جلوگیری از رشد قیمتی سهم بکند 99/11/12

#سفارس در مثبت ۳ درصد حقوقی ۲۵ میلیارد تومان امروز فروخت تا اوج تلاشش را در جهت جلوگیری از رشد قیمتی سهم بکند۹۹/۱۱/۱۲انتهای خبر

0
0