تکنیکال ثنایی
1399/08/24
14:36
پترول👌👌 -ثنوسا هم موقعیت خوبی دارند بررسی کنید.حکشتی که دوستان سوال کردند بنظر به سطوح جذابی رسیده است.

پترول👌👌 -ثنوسا هم موقعیت خوبی دارند بررسی کنید.حکشتی که دوستان سوال کردند بنظر به سطوح جذابی رسیده است.


انتهای خبر

0
0